ROSH HASHANAH

Sunday, 9 September 2018
Erev Rosh Hashanah

Light Candles
5:24 pm   
Mincha  5:35 pm  Bondi/Rose Bay
Rosh Hashanah Evening Service 6:00-6:30 pm  Bondi/Rose BayMonday, 10 September 2018
Rosh Hashanah, Day 1


Morning Service 9 am - 1 pm Bondi/Rose Bay
Children's Program, ages 0-12 yrs 10:30 am Bondi/Rose Bay
Sermon followed by Shofar 11:00 am Bondi/Rose Bay
  

Mincha followed by Tashlich 5:00 pm Francis St
Light Candles after 6:20 pm
Rosh Hashanah Evening Service
6:15-6:45 pm Bondi/Rose Bay
   

Tuesday, 11 September 2018
Rosh Hashanah, Day 2


Morning Service 9 am - 1 pm Bondi/Rose Bay
Children's Program, ages 0-12 yrs 10:30 am Bondi/Rose Bay
Sermon followed by Shofar 11:00 am Bondi/Rose Bay
  

Mincha followed by Nigunim and words of Torah 5:25 pm Francis St
Rosh Hashanah ends and Maariv 6:21 pm